Điều khoản Người sử dụng

MyBB cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và tổ chức đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện đề cập dưới đây. Tất cả những điều kiện cần thiết, nhưng không bao gồm tất cả. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc chấm dứt dịch vụ với bất kỳ người sử dụng nào dựa trên sự phán quyết của chúng tôi.

Người sử dụng đồng ý rằng sử dụng diễn đàn hoàn toàn có rủi ro. Diễn đàn được cung cấp có tính “đương thời” và không có bảo đảm.

Quản trị MyBB không chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng trong diễn đàn.

Quản trị MyBB không đảm bảo về tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của các thông tin được đăng trên các diễn đàn người dùng, và không chịu trách nhiệm cho:

  • bất kỳ sai sót hoặc thiếu chính xác gây ra vì đã sử dụng các thông tin này;
  • bất kỳ thiết bị máy tính bị lỗi xảy ra trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như bất kỳ sự chậm trễ và gián đoạn dịch vụ của chúng tôi;
  • bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi nội dung hoặc dịch vụ do người dùng các diễn đàn cung cấp.

Những suy nghĩ và ý kiến của người sử dụng của chúng tôi không nhất thiết phản ánh quan điểm của MyBB.

MyBB có quyền ngăn chặn việc sử dụng không đúng các dịch vụ, bao gồm từ chối quyền truy cập máy chủ và loại bỏ các thông tin được đăng tải.

Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động dưới tên đăng nhập và mật khẩu trên diễn dàn của mình do MyBB sở hữu.

Người sử dụng đồng ý sẽ không sử dụng các dịch vụ của MyBB cho các mục đích trái với hệ thống pháp luật của Nga và vi phạm tính bảo mật của thông tin hoặc gây hư hỏng hệ thống. Trong trường hợp vi phạm cam kết này, bất kỳ dữ liệu người dùng có thể bị xóa mà không được báo trước.

Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin do họ hoặc người sử dụng khác đăng trong giới hạn diễn đàn của họ hoặc có sẵn từ trên mạng Internet hoặc bằng bất kỳ phương tiện truyền thông khác. MyBB không chịu trách nhiệm về thông tin được đăng trên các diễn đàn người dùng bằng việc sử dụng dịch vụ hoặc các bên thứ ba.

MyBB không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ. MyBB không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, các dịch vụ không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi nào nếu có sẽ được sửa chữa.

Dịch vụ MyBB nghiêm cấm:

  • Đăng (tải từ bên ngoài) bất kỳ nội dung liên quan (nhưng không giới hạn) khỏa thân vị thành niên cũng như các liên kết đến từ các nguồn như vậy.
  • Kêu gọi những hành vi sai trái, vi phạm hệ thống pháp luật hiện hành của Nga.
  • Chửi thề và phỉ báng.
  • Bất kỳ biểu hiện căm thù hay thái độ thù địch đối với các cá nhân, nhóm, tổ chức.

Các diễn đàn có thể bị xóa nếu có bất cứ vi phạm các yêu cầu nội dung mà không cần cảnh báo trước.

MyBB có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) xóa một diễn đàn không có bài đăng mới trong một năm.

MyBB có cơ hội tổ chức các diễn đàn người sử dụng miễn phí thông qua quảng cáo tài trợ. Do đó, chúng tôi có quyền đặt các thông tin quảng cáo trên diễn đàn của bạn dưới dạng các biểu ngữ và quảng cáo mà không liên quan đến nội dung trên diễn đàn của bạn.

MyBB có quyền thay đổi một số đặc điểm biểu ngữ quảng cáo trên diễn đàn của bạn.

MyBB không chịu trách nhiệm với bên thứ ba cho các trường hợp liên quan đến người sử dụng dịch vụ vi phạm bản quyền của bên thứ ba.

Người sử dụng như một quản trị viên diễn đàn đồng ý rằng diễn đàn sẽ không bao gồm các tài liệu có bản quyền của các bên thứ ba.

Tất cả các dịch vụ hệ thống MyBB được cung cấp dưới các hình thức mà họ đã được xây dựng. Người dùng không thể đòi hỏi MyBB nâng cấp hoặc thay đổi cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ.

Mỗi người sử dụng dịch vụ diễn đàn miễn phí của MyBB được tự động đăng ký dịch vụ nhận tin tức không nhiều hơn một tuần một lần gửi thư.

MyBB có thể đơn phương thay đổi các thỏa thuận hiện tại. Người dùng sẽ được tư vấn kịp thời về những thay đổi đó.

Bằng cách tạo ra một diễn đàn miễn phí trên MyBB bạn hoàn toàn đồng ý với Thỏa thuận này. Trân trọng, Quản trị MyBB.